Saigon Teil 2

Reisetag 18 - 20

Das Ende rückte näher...